14ga Metal Cutting Shear (3312) Overdue

Power cutting tool for sheet metal.